“Aquaworld és düsseldorfi Aquazoo nyereményjáték”

  1. A Játék Szervezője:

A Penny Market Kft. (továbbiakban: „Szervező”) székhely: 2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozói Terület 5. számú főút 21. km, cégjegyzék szám: 13-09-072999, adószám: 10969629-2-44) „Penny Plüssokosok Játék” elnevezésű (továbbiakban: „Játék”) szervez.

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Springer&Jacoby (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 5.) (továbbiakban: ”Lebonyolító”) látja el.

  1. A Játék Résztvevői:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki a facebook.com weboldal felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) regisztrált. (továbbiakban: „Játékos”)

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban továbbá azon személyek sem vehetnek részt, akik a Játék megalkotásában, lebonyolításában, a Facebook profil üzemeltetésében részt vettek, azt létrehozták és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező üzleteiben diákmunkát végző személyek, valamint a Szervező üzleteiben őrző-védő szolgálatot ellátó társaságok alkalmazottai és ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) bekezdése szerinti közeli hozzátartozói sem.

A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

  1. A Játék leírása:

A Játék tíz, különböző időtartamra meghirdetett kisebb Játékból (Részjátékból) áll. A Részjátékok a 4.1 pontban meghatározott időszakban érvényesek. A Részjátékokban való részvétel feltételei, hogy a feltett kérdésre helyes választ szükséges megadniuk a Játékosoknak komment formájában, az adott Részjátékra vonatkozó időtartam alatt. A helyes válaszadók között Nyertesek kerülnek kisorsolásra. Minden Részjáték során 1 Nyertes kerül kisorsolásra.

A Részjátékok lezárását követően kisorsolásra kerül egy családi hosszúhétvége a Düsseldorfi Aquazoo-ba, melynek sorsolása azon Játékosok között zajlik, akik a Részjátékokban úgy vettek részt, hogy nem kerültek Nyertesként kisorsolásra, de helyes választ adtak.  A Játék során játékidőszakonként 1 nyertest sorsolunk ki.

A Szervező idővonalára feltöltött Facebook posztban kerül megjelölésre az adott játékidőszak kezdete és vége jelen Játékszabályzat 4.1 pontjában foglaltaknak megfelelően.

  1. A Játék menete részletesen:

A Sorsolásokon való részvétel feltétele, hogy a megadott válasz megfeleljen jelen Játékszabályzat előírásainak.

Amennyiben a megadott válasz nem felel meg valamely kritériumnak, a feltöltött tartalom, azonnal eltávolításra kerül és annak közzé tevője a továbbiakban nem vesz részt a Játékban. Az a válaszadó személy minősül Játékosnak, aki 18. életévét betöltötte és megfelel a Játékszabályzat 2. pontjában foglalt kritériumoknak.

Egy Játékos egy Részjátékban egy választ tehet közzé.

4.1. A Részjátékok időtartama

A Játékok időtartama: 2019. május 30. 10:00 órától – 2019. augusztus 4. 19:00 óráig

4.2 A Játék Heti Nyerteseinek sorsolása:

A Játék során Heti Nyertesek (hetente 1 db) és 1 fődíj Nyertes kerül kisorsolásra.

4.2.1. Heti sorsolások, a heti Játékidőszakok a Játék során az alábbiak szerint alakulnak:

A Heti sorsolások Játékidőszakai: Sorsolás Nyeremények
2019. május 30-június 2. 2019. június 3. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. június 6-9. 2019. június 11. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. június 13-16. 2019. június 17. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. június 20-23. 2019. június 24. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. június 27-30. 2019. július 1. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. július 4-7. 2019. július 8. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. július 11-14. 2019. július 15. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. július 18-21. 2019. július 22. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. július 25-28. 2019. július 29. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe
2019. augusztus 1-4. 2019. augusztus 5. 1 db családi belépőjegy a budapesti Aquaworldbe

Az adott Részjáték során a heti sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik az adott héten belül a Játékszabályzatban meghatározottaknak megfelelő helyes válaszokat adtak. Az adott heti sorsoláson csak a vonatkozó időszakban válaszoló Játékosok vesznek részt.

Hetente egyszer kerül sor a fentiek szerint a sorsolásra. Az adott héten összesen 1 Nyertes és 1 Pótnyertes kerül kisorsolása.

A Heti sorsolás helye: a Lebonyolító székhelye, vagyis 1126 Budapest, Orbánhegyi út 5.

A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik minden kritériumnak megfelelő választ adtak a Játékban a fenti felsorolásban meghatározott Játékidőtartamok alatt.

A Heti sorsoláson 1 Nyertes és 1 Pótnyertes kerül kisorsolásra.

Heti nyeremények: 1 db családi belépő (2 gyerek + 2 felnőtt) a budapesti Aquaworldbe

4.2.2. A Játék Fődíjának sorsolása

Játékidőszak: A Játékok időtartama: 2019. május 30. 10:00 órától – 2019. augusztus 4. 19:00 óráig

Sorsolás ideje: 2019. augusztus 5. 11:00

Sorsolás helye: a Lebonyolító székhelye, vagyis 1126 Budapest, Orbánhegyi út 5.

A Sorsolás a véletlenszerűség elvén működő sorsoló programmal történik. A Sorolás nem nyilvános. A Sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik minden kritériumnak megfelelő választ töltöttek fel a Játék teljes ideje alatt és nem kerültek Nyertesként kisorsolásra a Játék heti sorsolásán.

Fődíj: családi utazás Düsseldorfba

/3 éjszaka a Leonardo Hotel Düsseldorf City Center**** –ben, félpanziós ellátással, ebéd voucherrel, Düsseldorf Card, belépő a düsseldorfi Aquazooba 2 felnőtt és 2 gyermek részére (14 éves kor alatti) részére repülős utazással./

A Fődíj sorsolásán 1 Nyertes és 1 darab Tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

4.3. Nyertesek értesítése, Nyeremények átadása

A Szervező a Sorsolás eredményét a Penny Market Kft. Facebook oldalán posztban közzéteszi (továbbiakban ”Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes Játékosok neve jelenik meg, amelynek nyilvánosságra hozatalához a Játékos a Játékra történő jelentkezésével előzetesen és kifejezetten hozzájárult.

A Nyertes Játékosok kötelesek az Értesítést haladéktalanul, de legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben. Amennyiben a Nyertes Játékosok az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagálnak, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosultak, és a Szervező jogosult a Nyertesekkel egy időben kisorsolt Tartaléknyertest Nyertesként megjelölni és részére a Nyereményt átadni. A Tartaléknyertesekre is a Nyertesekre érvényes szabályok vonatkoznak.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Tartaléknyertes lép. A Tartaléknyertes értesítésével, nyereményének átvételével illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a Nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók. A Nyertesek nyereményüket a Szervezővel egyeztetett helyen, időben és módon veszik át.

A Szervező kizárja a Játékból, azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Játékos a Játék bármely részében megadott adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt valamely feltételnek. A Játékos téves vagy megtévesztő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

4.5. Nyertesek, nyeremények:

A Szervező a heti sorsoláson 1 Nyertest és 1 Pótnyertes sorsol ki.

Az Fődíj sorsolásán 1 Nyertest és 1 Pótnyertest sorsol ki.

A Pótnyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a Nyertes vagy az előttük álló Pótnyertes fotója, feltöltött tartalma bármely okból érvénytelen, vagy a Nyertes vagy az előttük álló Pótnyertes a Játékból egyéb okból kizárásra kerül, illetve részére a Nyeremények bármely okból nem adhatóak át.

  1. A Játékkal kapcsolatos egyéb kikötések:

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot ‐ akár a Játék időtartama alatt is ‐ egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.

A Szervező bármikor jogosult a jelen Szabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést Szervező közzéteszi a Penny Market Kft. Facebook oldalán és www.penny.hu, vitateam.penny.hu honlapon is. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy minden a Játékkal kapcsolatos olyan hozzászólást, mely a közerkölcsöt, mások vallási‐, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen Szabályzatot, vagy a Szervező megítélése szerint bármely módon sértő, a Penny Market Kft. Facebook oldaláról töröljön, illetve az ilyen hozzászólást közzétevő Játékost a Játékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő Játékost terheli.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy kizárólag a játékra létrehozott e-mail címmel vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Ügynökségnek okoztak. Továbbá Szervező fenntartja a jogot, hogy vitás esetben a Játékost kizárja a sorsolásból.

A felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cég(ek) mindennemű felelősséget kizárnak, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e‐mail cím elírás, telefonszám‐elírás stb.) semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem vállalnak semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban is. A Szervező és az általa a Játék lebonyolításával megbízott cégek nem felelősek a Nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért. A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Szabályzatban és a www.penny.hu oldalon található adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás:

Az adatkezelés célja: az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes, az adatkezelés célja a Játék megszervezése és lebonyolítása

Az adatkezelés jogalapja: az érintettnek a Facebook oldalon tett önkéntes és kifejezett hozzájáruló nyilatkozata, mellyel a Facebook profilját létrehozta és azon önkéntes magatartása, amellyel a Penny Market Facebook oldalának kedvelését és követését bejelölte. A Játék során az adatokat kizárólag az adatkezelő és a vele munkavégzésre irányuló vagy értékesítési jellegű megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg

A Játékosok a Játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy sem a Szervező, sem a Játék lebonyolításában résztvevők nem vizsgálják, hogy a Játékosok a Játék során megadott személyes adataikat (pl.: e-mail cím) jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: név, telefonszám, e-mail cím, Facebook azonosító, Facebook profil link.

A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a Penny Market Kft. Facebook oldalán (Játék posztjai) alatt feltüntesse.

A Játékkal kapcsolatos adatok feldolgozását a Lebonyolító végzi, a hatályos adatvédelmi törvények és jogszabályi előírások betartásával. Az érintettek kérhetik személyes adataik törlését, ill. ingyenes tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről az ugyfelszolgalat@penny.hu e-mail címre küldött levelében.  A Szervező adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.penny.hu/page/adatvedelem-altalanos

A Játékosok a személyes adataik kezelése körében észlelt jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (ugyfelszolgalat@naih.hu. és a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c).

  1. A Facebookkal kapcsolatos tájékoztatás:

A Szervező kijelenti, hogy a Játék teljes mértékben független a Facebooktól, azt a Facebook semmilyen módon nem támogatja, nem hagyja jóvá, illetve nem vesz részt benne. A Játékos a Facebookkal szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. A Facebookot a Nyereményjátékkal összefüggésben felelősség nem terheli. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a Játékkal megvalósított promóció a Facebooktól független, a Facebook a promóciót nem támogatja. A Játékos által megadott adatokat a Facebook nem kezeli, nem dolgozza fel.

  1. A Játékkal kapcsolatos egyéb tájékoztatások:

A Játék hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Ha a Játékos a fotó feltöltése (kommentelés) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szervező, Lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal/Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk.

A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játék lebonyolításában közreműködő Ügynökség a Játék működtetéséhez szükséges posztokat és szabályzatot megosztja a Játékosokkal, a sorsolást megszervezi, sorsol és a Nyerteseket értesíti. Az Ügynökség kizárólag a Játékhoz kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységet végez.

A Játékban való részvétel a hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadását jelenti. A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és a hivatalos játékszabályzat a www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag internetes oldalon kerül közzétételre.

A Játékkal kapcsolatban további tájékoztatás a Penny Market Facebook oldalán (www.facebook.com/PennyMarketMagyarorszag) kérhető.

Alsónémedi, 2019. május 30.

Penny Market Kft.